تلفـن و فـکس: ۵-۸۸۳۲۲۳۱۴ (۲۱) ۹۸+
نشانـی: تهـران، خیابان جـم، کـوچه افشـار، پـلاک ۱۶
ایمیـل: info@pushasafety.com