تولیدکننده‌ی انواعِ
دستکش‌های آستـردار صنعتـی

pusha_safety_pushachem_icon
دستکش‌های محافظ شیمیایـی

دست‌ها را درمقابل مایعات و مواد شیمیایـیِ
خطرناک حفظ می‌کند.

بیشتـر بخوانید

pusha_safety_pushamech_icon
دستکش‌های محافظ مکانیکـی

دست‌ها را درمقابل اجسام بـرنده و تیـز
و ضـربه محافظت می‌کند.

بیشتـر بخوانید