EN استانداردهای اروپائی

(89/686/EEC) نظامنامه وسائل حفاظت فردی و استانداردها

مطابق فصل چهارم قانون کار(حفاظت فنی و بهداشت کار) برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور کارفرمایان موظف می باشند که وسایل حفاظت فردی مناسب با کار هر کارگر را در اختیار او قرار داده و از  حسن استفاده از آن اطمینان حاصل نمایند. برای راهنمایی بهتر شما برای انتخاب دستکش مناسب، این شرکت نظامنامه وسائل حفاظت فردی مورد استفاده در اتحادیه اروپا را مد نظر قرار داده است. در این دستورالعمل کلیه وسائل ایمنی فردی به روش مناسبی دسته بندی گردیده اند تا مسئولین ایمنی و بهداشت بتوانند برای خطرات فردی در این نظامنامه دسته بندی شده و مشمومل رعایت چند استاندارد فنی اروپائی گردیده است

Minor Risks گروه اول / خطرات کم

دستکش های دسته بندی شده در این گروه در مواردی استفاده می شوند که استفاده کننده قابلیت تشخیص خطر و صدمات آن را داشته باشد. این خطرات به صورتی می باشند که مصرف کننده قابلیت عکس العمل در مقابل آن ها را در زمان مناسب دارد. نمونه این دستکش های باغبانی، دستکش هایی که برای پاک کننده های ضعیف استفاده می شوند، دستکش های محافظ حرارتی ( کمتر از ۵۰ درجه سانتیگراد) و دستکش های محافظ در مقابل لزرش می باشند

Intermediate Risks  گروه دوم / خطرات متوسط

دستکش هایی که مصرف کننده را در مقابل صدمات خاص محافظت می کنند. این دستکش ها باید یک یا چند استاندارد را رعایت و مورد آزمایش و تایید موسسات معتمد باشند

  Irreversible Risks  گروه سوم / خطرات غیرقابل جبران

دستکش هایی می باشند که مصرف کننده را در مقابل خطراتی که صدمان جبران ناپذیری به سلامت وارد می نماید، محافظت می کنند. مصرف کننده نمی تواند عکس العملی در زمان مناسب برای جلوگیری از این صدمات از خود نشان دهد. نمونه این دستکش ها: دستکش های محافظت در مقابل مواد شیمیایی و تشعشعات رادیواکتیو، دستکش های محافظ حرارتی بالاتر از ۱۰۰ درجه سانتیگراد و پایین تر از ۵۰ درجه سانتیگراد، دستکش های محافظ الکتریکی( ولتاژ بالا) می باشد. قابل توجه می باشد که به هر حال بدون توجه به نوع طراحی دستکش، دستکش های مورد استفاده باید موازین تعیین شده در قوانین حفاظت فردی و بهداشت کار تنظیم شده به وسیله وزارت کار و وزارت بهداشت ج.ا.ا. را برآورده نماید

مطابق دستورالعمل نطامنامه وسائل حفاظت فردی و استانداردها دستکش ها باید موارد کلی در طراحی دستکش را بر آورده نماید.سایر استانداردها بر مبنای خطراتی است که دستکش مصرف کننده EN420مطابق استاندار
را در مقابل آن ها حفاظت می نماید. استانداردها سیستمی را معرفی نموده اند که براساس آن می توان کارایی دستکش ها را بر اساس درجات تعیین شده در استاندارد دسته بندی نمود. نشانه هایی که برای این منظور در نظر گرفته شده که بیانگر خطراتی است که دستکش مصرف کننده را در مقابل آن ها حفاظت می نماید و بر روی دستکش ها می بایست چاپ گردد

EN 388  ملزومات کلی

نشان نشان این شرکت، کد و نوع دستکش، سایز و نشان استاندارد ها بر روی کلیه دستکش ها چاپ گردیده است | سایز | راحتی کار کلیه دستکش های پوشا داری بالاترین سطح راحتی می باشند | کلیه دستکش های پوشا از نظر پی اچ آزمایش گردیده و مورد تایید می باشند (بین۳.۵ تا ۹.۵) | کارآیی اعداد بیشتر نشان دهنده کارآرائی بالانر و پایین ترین کارآئی صفر می باشد

 EN 388 صدمات مکانیکی

مقاومت دستکش ها در مقابل سایش، برش، پارگی و سوراخ شدن مورد آزمایش قرار می گیرد و در ذیل نشان استاندارد ذکر می گردد

EN 374-2  صدمات میکروارگانیسم ها

در صورت موفقیت در آزمایش نشت هوا و آب دستکش ها در مقابل عبور میکروارگانیسم ها مقاوم می باشند

EN 374-3  صدمات شیمیایی

زمان عبوردهی مواد شیمیایی مشخص در آزمایشگاه بر روی دستکش اندازه گیری می شود. مواد شیمیایی آزمایش شده بر روی هر دستکش در اطلاعات فنی آن ذکر گردیده است